St Mary's School ~ 5239 Joyce St Vancouver BC V5R4G8 ~ Tel 604.437.1312